Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus està integrada per l’alcalde o l’alcaldessa i els portaveus dels diferents grups municipals. Es reunirà el dijous anterior a la celebració de les sessions dels plens ordinaris i, extraordinàriament, a instància de qualsevol dels seus membres.

Les seves atribucions són:

  • Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades per les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la junta. 
  • Podrà manifestar el parer de la corporació envers temes que, sense ésser de competència municipal, es considerin d’interès ciutadà.
  • Aquelles altres que es derivin del Reglament orgànic municipal i dels acords del Ple de l'Ajuntament.
Darrera actualització: 03.05.2023 | 09:50
Darrera actualització: 03.05.2023 | 09:50