Protecció de dades

PRIMER. Informació addicional sobre protecció de dades

L'Ajuntament de Parets del Vallès en compliment del deure d'informar establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant RGPD) i altra normativa concordant sobre la matèria indica:

Qui és el Responsable del Tractament de les dades?

Identitat: l'Ajuntament de Parets del Vallès és l'entitat responsable del tractament de les dades personals.
Adreça postal: Carrer Major, 2-4. 08150-PARETS DEL VALLÈS
Correu electrònicinfo@parets.cat
Telèfon: 93 573 88 88

Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: dpd.ajparets@diba.cat

Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

Telèfon:93 472 65 00

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.

 • Cooperar amb l’autoritat de control.

 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

La finalitat principal del tractament a què es destinen les dades personals és la tramitació i la gestió d'expedients administratius així com les actuacions derivades d'ells.
A més, d'aquesta finalitat principal, s'informa als interessats de què el tractament de les dades implica les següents finalitats addicionals:

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

Llicències d’activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d’activitats de competència municipal.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament a l’efecte de contactar amb l’Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Certificats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.

Padró Municipal d’Habitants. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns del municipi. També a l’acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi i a la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la seva població.

Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l’ajuntament es pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

Subvencions La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol·licituds de subvencions d’acord amb les bases d’una convocatòria pública.

Denúncies. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i tramitació de denúncies en l’àmbit de les competències municipals.

Tributs municipals. La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l’obligat tributari amb l’Ajuntament i a l’atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació els tributs municipals: Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Bens Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.

Serveis socials/Benestar Social. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d'assistència o tractament de tipus social.

Serveis d’Educació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les escoles bressols municipals El Gargot, La Cuna,  la gestió de l’escola municipal Pau Vila i gestió de l’escola municipal de música.

Serveis d’Esports. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

Serveis de Cultura: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l’organització i gestió d’activitats culturals i d’oci  del municipi.

Específicament, la gestió de les subscripcions, inscripcions o participacions en les activitats culturals i socials desenvolupades al municipi als teatres (Teatre Can Rajoler), a les biblioteques (Can Butjosa, Can Rajoler), a la Sala Cooperativa, a Can Jornet o al Casal de Joves Cal Jardiner.

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi. Específicament, la gestió del Casal Can Butjosa i Can Jornet.

Gent gran: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades a la gent gran del municipi i a la gestió de les activitats adreçades a la gent gran. Específicament la gestió de l’equipament municipal Asoveen, el Casal d’avis Ca n’Oms i el Club Sant Jordi.

Registre d’entrada i sortida de documents. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.

Registre d’unions estables de parelles. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.

Registre censal d’animals domèstics. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.

Registre d’animals potencialment perillosos.  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat dels propietaris amb el compliment dels requisits exigits.

Via pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol·licitud d’autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.

Territori (Urbanisme i Habitatge). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.

Salut pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal·lacions municipals.

Mobilitat (Transport).  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d’aspectes relatius a la mobilitat del ciutadans.

Serveis funeraris (Cementiri).  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.

Promoció econòmica. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

Comerç. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi.

Medi ambient. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d’activitats i projectes ambientals.

Participació ciutadana. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.

Registre d’entitats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d'entitats del municipi i tramitació de les notificacions a l’Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Selecció personal. Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs.

Gestió econòmica i pressupostària. Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l’Ajuntament.

Control d’accessos. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal·lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Seguretat ciutadana (Policia Local). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l’exercici de les funcions de la Policia Local.

Turisme. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.

Atenció dels drets dels interessats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Contractació del sector públic. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre I gestió administrativa dels contractes administratius dels expedients de contractació de l’ajuntament.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

S'haurà de regular la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, tot això sobre la base de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Aquest Ajuntament informa  què les dades personals dels interessats es comunicaran a  d'altes administracions públiques i empreses contractistes, sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment i sempre que existeixi normativa legal que ho empari.

Mitjançant contracte per encàrrec s'ha habilitat a la Companyia CASSA com a encarregat del tractament, per tractar per compte d'aquest Ajuntament, en qualitat de responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessaris per prestar el servei proveïment i sanejament d'aigua potable.

Quins són els seus drets sobre les dades facilitades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquest Ajuntament s'estan tractant o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interesses tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits, retirar el seu consentiment, sense perjudici de què aquest administració es pugui negar a suprimir les dades, entre altres motius, per finalitats d'arxiu en interès públic.

Així mateix els interessats tenen dret, en determinades circumstàncies a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic. (Pot sol·licitar la limitació del tractament de les dades en les circumstàncies indicades en l'article 18 del RGPD)

L'interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular a què les dades personals que li concerten siguin objecte d'un tractament de dades. Aquest Ajuntament deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En relació al dret a la portabilitat de les dades, l'interessat té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin per transmetre-ho a un altre responsable, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, sempre que aquest dret es basi en el consentiment o en l'execució d'un contracte.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix complimentar el formulari corresponent que trobareu a l'apartat Protecció de dades del Catàleg de Tràmits de la Seu electrònica de l'Ajuntament https://paretsdelvalles.eadministracio.cat o presencialment o per correu postal al Registre General de l'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Plaça de la Vila, 1 o del Carrer Major, 1 i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.

 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.

 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.

 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.

 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.

 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?

Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, presencialment,  C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé accedint a la seva seu electrònica: http://apdcat.gencat.cat/ca/contacte

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en aquest Ajuntament procedeixen del document de recollida de dades emplenat per l'interessat, el seu representant, d'altres Administracions Públiques i d'empreses contractistes d'aquest Ajuntament.

Amb la finalitat d'oferir el millor servei als usuaris i a fi de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d'identificació: Nom i cognoms
 • Codis o claus d'identificació: Document Nacional d'Identitat, signatura electrònica
 • Adreces Postals o electròniques, telèfon

Per a una major seguretat jurídica, en el cas que resulti necessari el tractament de dades especialment protegides serà requerit el consentiment de l'interessat.

SEGON. Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per l'Ajuntament de Parets del Vallès son les requerides de conformitat amb allò que estableix l'article 32 del RGPD tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques. Aquest Ajuntament té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

En tot cas, l'Ajuntament de Parets del Vallès té implementats els mecanismes suficients per:

 • Seudonimizar i xifrar les dades personals
 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l'accés de les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

TERCER. Dades de navegació i cookies

Les dades de navegació que es puguin tractar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès  es recullen en la política de cookies a la qual es pot accedir a través del següent enllaç http://www.parets.cat (portal municipal) i http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ (Seu Electrònica).

Darrera actualització: 14.04.2023 | 09:23
Darrera actualització: 14.04.2023 | 09:23