Exposició Pública

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a sis àmbits discontinus del municipi de Parets

 • Memòria (PDF, 35,1 MB)
  Aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 24 de març de 2022

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació número 1. del Pla de millora urbana del Sector PE4. Subsector Nord de Parets del Vallès

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial

 • Projecte (PDF, 6,77 MB)
  Aprovat inicialment pel Ple de data 28-11-2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Reforma de la climatització de la sala d'exposicions del Teatre de Can Rajoler

 • Anunci (PDF, 549 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Projecte (PDF, 16,1 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Amidaments i pressupost (PDF, 90 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i Sicília

 • Projecte (PDF, 5,85 MB)
  Aprovació inicial de la Modificació puntual aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 25 de juliol de 2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Projecte d'actuacions de millora del Parc de la Linera

 • Projecte (PDF, 13,5 MB)
  Aprovació inicial de data 18 de juliol de 2019 publicat al BOP 17-09/2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts urbans i socials de titularitat municipal a Parets del Vallès

 • Reglament (PDF, 57 kB)
  Acord aprovat inicialment en data 23-07-2020

(Actualitzat a desembre de 2020)

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en el sòl no urbanitzable de Parets del Vallès

Modificació puntual del PGO de Parets del Vallés associada al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable

Modificacions puntuals dels articles 43.3 i 51.4 de l'Ordenança Municipal d'Edificació

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a la implantació d'Habitatge Protegit en sòl Urbà

Estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector UP-6, Nord-Est, de Parets del Vallès

 • Estatuts (PDF, 479 kB)
  Aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 2-12-2021
 • Bases (PDF, 299 kB)
  Aprovat inicialment per acord de Junta de Govern de data 2-12-2021

Projecte constructiu renovació derivació comarcal Vallès Oriental (XN02-05CN), entre l'arqueta L6-62 u k7-42, Mollet del Vallès PC 10.03/10.04/10.05/10.07

Llicència urbanística d'ús i obres provisionals per a la instal·lació d'un box intel·ligent «Smart Parking»

Projecte bàsic i d'execució de les obres de la nova piscina descoberta municipal a l'àmbit d'equipaments esportius a Parets del Vallès

Modificació puntual del Pla general d'Ordenació de Parets del Vallès en l'Àmbit del Sector PE-5

Darrera actualització: 13.07.2023 | 09:59