Empreses

  1. Logotip ParetsEmpreses
    ParetsEmpreses
    Carrer La Volta 2, Planta 1a Local 1,
    93 573 88 96
    Arxivat a: A - Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, B - Indústries extractives, C - Indústries manufactureres, D - Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, E - Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació, F - Construcció, G - Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, H - Transport i emmagatzematge, I - Hostaleria, J - Informació i telecomunicacions, K - Activitats financeres i d'assegurances, L - Activitats immobiliàries, M - Activitats professionals, científiques i tècniques, N - Activitats administratives i serveis auxiliars, O - Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, P - Educació, Q - Activitats sanitàries i de serveis socials, R - Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, S - Altres serveis, T - Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activ. de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi, U - Organismes extraterritorials