Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Exposició Pública

Exposició Pública

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació número 1. del Pla de millora urbana del Sector PE4. Subsector Nord de Parets del Vallès

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial

 • Projecte (PDF, 6,77 MB)
  Aprovat inicialment pel Ple de data 28-11-2019

Reforma de la climatització de la sala d'exposicions del Teatre de Can Rajoler

 • Anunci (PDF, 549 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Projecte (PDF, 16,1 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Amidaments i pressupost (PDF, 90 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i Sícilia

 • Projecte (PDF, 5,85 MB)
  Aprovació inicial de la Modificació puntual aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 25 de juliol de 2019

Projecte d'actuacions de millora del Parc de la Linera

 • Projecte (PDF, 13,5 MB)
  Aprovació inicial de data 18 de juliol de 2019 publicat al BOP 17-09/2019

Projecte executiu de la tercera fase del projecte d'urbanització del barri antic, carrer Ferrer Guardia i Aurora   

 • Projecte (PDF, 50,3 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern Local de 02-'7-2020

Projecte executiu per a la remodelació de la plaça d'Espanya

 • Projecte (PDF, 37,0 MB)
  Aprovat inicialment el dia 25 de juny de 2020

Projecte de millora i naturalització del llac de l'avinguda de Francesc Macià

 • Projecte (PDF, 33,6 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern Local de 23-7-2020

Modificació del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts urbans i socials de titularitat municipal a Parets del Vallès

 • Reglament (PDF, 57 kB)
  Acord aprovat inicialment en data 23-07-2020