Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Exposició Pública

Exposició Pública

Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació número 1. del Pla de millora urbana del Sector PE4. Subsector Nord de Parets del Vallès

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial

 • Projecte (PDF, 6,77 MB)
  Aprovat inicialment pel Ple de data 28-11-2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Reforma de la climatització de la sala d'exposicions del Teatre de Can Rajoler

 • Anunci (PDF, 549 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Projecte (PDF, 16,1 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Amidaments i pressupost (PDF, 90 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i Sícilia

 • Projecte (PDF, 5,85 MB)
  Aprovació inicial de la Modificació puntual aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 25 de juliol de 2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Projecte d'actuacions de millora del Parc de la Linera

 • Projecte (PDF, 13,5 MB)
  Aprovació inicial de data 18 de juliol de 2019 publicat al BOP 17-09/2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts urbans i socials de titularitat municipal a Parets del Vallès

 • Reglament (PDF, 57 kB)
  Acord aprovat inicialment en data 23-07-2020

(Actualitzat a desembre de 2020)

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en el sòl no urbanitzable de Parets del Vallès

Modificació puntual del PGO de Parets del Vallés associada al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable

Modificacions puntuals dels articles 43.3 i 51.4 de l'Ordenança Municipal d'Edificació

Projecte executiu per a la instal·lació fotovoltàica per autoconsum al CEIP Pau Vila.

 • Projecte (PDF, 4,83 MB)
  Aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2021
 • Anunci BOP 1-09-2021 (PDF, 151 kB)
  Anunci publicat al BOP de data 1 de setembre de 2021
 • Anunci BOP 1-09-2021 (PDF, 151 kB)
  Anunci publicat al BOP de data 1 de setembre de 2021

Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística PAU-2 del PGOM al Barri del Raval

 • Projecte (PDF, 12,8 MB)
  Aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2021
 • Anunci BOP (PDF, 161 kB)
  Publicat al BOP del dia 1 d'octubre de 2021