Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Exposició Pública

Exposició Pública

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació número 1. del Pla de millora urbana del Sector PE4. Subsector Nord de Parets del Vallès

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial

 • Projecte (PDF, 6,77 MB)
  Aprovat inicialment pel Ple de data 28-11-2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Reforma de la climatització de la sala d'exposicions del Teatre de Can Rajoler

 • Anunci (PDF, 549 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Projecte (PDF, 16,1 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Amidaments i pressupost (PDF, 90 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i Sícilia

 • Projecte (PDF, 5,85 MB)
  Aprovació inicial de la Modificació puntual aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 25 de juliol de 2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Projecte d'actuacions de millora del Parc de la Linera

 • Projecte (PDF, 13,5 MB)
  Aprovació inicial de data 18 de juliol de 2019 publicat al BOP 17-09/2019

(Actualitzat a desembre de 2020)

Projecte de millora i naturalització del llac de l'avinguda de Francesc Macià

 • Projecte (PDF, 33,6 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern Local de 23-7-2020

(Actualitzat a desembre de 2020)

Modificació del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts urbans i socials de titularitat municipal a Parets del Vallès

 • Reglament (PDF, 57 kB)
  Acord aprovat inicialment en data 23-07-2020

(Actualitzat a desembre de 2020)