Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Urbanisme > Exposició Pública

Exposició Pública

Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Parets del Vallès

Ajuts a la restauració o rehabilitació d'edificis o bèns catalogats

Bases per a la tramitació de subvencions per a la Rehabilitació de façanes

Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació número 1. del Pla de millora urbana del Sector PE4. Subsector Nord de Parets del Vallès

Projecte bàsic i executiu reforma interior noves dependències municipals. Edifici H2 Sector Iveco

 • Projecte (PDF, 4,94 MB)
  Aprovat inicialment per la Junta de Govern de data 29-11-2018
 • Annex projecte (PDF, 1,42 MB)
  Aprovat inicialment per la Junta de Govern de data 29-11-2018
 • Plànols (8,87 MB)
  Aprovat inicialment per la Junta de Govern de data 29-11-2018

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial

Reforma de la climatització de la sala d'exposicions del Teatre de Can Rajoler

 • Anunci (PDF, 549 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Projecte (PDF, 16,1 MB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019
 • Amidaments i pressupost (PDF, 90 kB)
  Aprovat inicialment per Junta de Govern de data 28-6-2019

Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i Sícilia

 • Projecte (PDF, 5,85 MB)
  Aprovació inicial de la Modificació puntual aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 25 de juliol de 2019

Projecte d'actuacions de millora del Parc de la Linera

 • Projecte (PDF, 13,5 MB)
  Aprovació inicial de data 18 de juliol de 2019 publicat al BOP 17-09/2019