EIX 1

Capçalera Eix 1
.

1. Desenvolupar accions que millorin la formació i l’àmbit educatiu al municipi.

center Gratuïtat dels llibres de text per als alumnes de primària.

center Fomentar el voluntariat per les llengües estrangeres (parelles lingüístiques).

center Incentivar activitats a les escoles mitjançant la relació nens/gent gran.

center Fomentar xerrades d’orientació professional a secundària fetes per joves universitaris i/o professionals del nostre poble.

center Obrir la participació de totes les escoles a diferents projectes de vila.

center Ampliació del Consell d'Infants als alumnes d’educació secundària.

center Fomentar les xerrades científiques i tecnològiques a les escoles.

center Potenciar les visites escolars a les diferents empreses del Consell Industrial.

center Crear un fòrum-espai de relació per a nens/es amb discapacitat psíquica.

center Fomentar la formació reglada per a majors de 25 anys.

center Fomentar la formació professional continuada.

center Vetllar perquè els projectes de vila responguin al model de ciutat educadora.

center Promoure la inclusió escolar, la cohesió social i el respecte a la convivència.

center Campanyes de promoció per l'alimentació saludable, l'activitat física, la salut emocional i afectiva.

center Programes d’educació en el marc de la Igualtat.

center Lluita contra l’abandonament escolar amb la col·laboració dels centres escolars.

center Estudi per a la creació d’un programa de voluntariat educatiu.

center Incloure a l’Arxiu Municipal els treballs de recerca fets pels joves del nostre poble i enfocats a l’estudi de Parets, per poder ser consultats.

center Programa per fomentar l’aprenentatge d’idiomes.

center Donar suport a la CAMPA com a entitat de referència de les associacions de pares i mares de les escoles de Parets.

center Fomentar l’ús del català mitjançant campanyes a les AMPAS.

center Programa d’intercanvi de coneixements entre tots els centres educatius.

center Mantenir el model educatiu de l’Institut La Sínia amb la dotació dels recursos necessaris.

center “Parets, vila universitària”: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia com a pol d’atracció d’empreses.

center Instar a la Generalitat a implantar mòduls reglats associats al teixit productiu industrial.

center Instar la Generalitat per dotar l’institut la Sínia d’un edifici definitiu.

center Impulsar projectes que contribueixin a la millora de l’èxit educatiu, com el Projecte Educatiu de Parets (PEP) o la Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF), entre d’altres.

2. Millorar i ampliar els serveis per a la gent gran.

center Elaboració d’un pla d’ampliació del centre de dia de la Residència Pedra Serrada

center Millora i modernització dels tres casals per a la gent gran: Asoveen, Sant Jordi i Ca n’Oms.

center Bonificació del 100% de la taxa de teleassistència domiciliària per a persones majors de 80 anys que viuen soles.

center Creació d’un Consell de gent gran.

center Activar la participació de persones de 60 a 65 anys als casals per a la gent gran amb un nou programa d’activitats.

center Crear un espai radiofònic específic realitzat per i amb la gent gran.

center Estimular la participació de les persones grans en les activitats culturals, l’aprenentatge de les noves tecnologies i l’educació al llarg de la vida..

center Campanya: “Adopta un grandfriend”. Activitat entre grans i joves..

center Ampliar el ventall d’oci adreçat a la gent gran.

center Promoció del voluntariat social per ajudar la gent gran.

3. Fomentar la pràctica de l'esport i els hàbits de vida saludables.

center ‘Complex esportiu del Tenes’: ampliació i transformació de la zona esportiva del Parc Fluvial.

center Potenciar l’esport no federat per a joves, amb una programació estable d’activitats.

center Foment de les beques esportives.

center Elaboració d’un mapa esportiu de Parets de lleure.

center Ampliació del nombre de pistes escolars obertes.

center Activitats d’estiu solidàries a la piscina Miguel Luque.

center Ampliació de l’horari de la piscina els caps de setmana.

center Dinamitzar l’esport de lleure no federat amb activitats a les pistes obertes de les escoles.

center Habilitació d’un espai per a la pràctica de bàsquet al Camp de les Peces.

center Impulsar les activitats físiques als espais biosaludables.

center Ampliar la formació d’entrenadors i monitors esportius.

center Promoure l’esport femení i afavorir l’accés i la participació de les dones en les diverses disciplines esportives.

center Suport als esports minoritaris.

center Crear un programa esportiu per a persones amb discapacitat coordinades amb les associacions existents.

center Promocionar el joc cooperatiu.

center Mou-te en català! Voluntariat per la llengua a les entitats esportives.

center  “Anella Parets”: ruta saludable de 9 km per passejar i fer esport.

center Fomentar les visites de les escoles al Circuit de Catalunya.

center Actuacions de millora en el camp de futbol municipal Josep Seguer.

4.Impulsar accions que afavoreixin la cohesió social.

center ‘La nostra prioritat, les persones’: 1 milió d’euros en ajuts socials.

center Projecte ‘Recapta d’aliments frescos’ per ajudar les persones més necessitades del municipi.

center Establir una línia d’ajuts socials per combatre la pobresa energètica.

center Programa de beques socials de menjador per a infants per als mesos de juliol i agost.

center Elaboració d’un programa específic per a la inclusió social.

center Habilitar espais de lleure amb zona de pícnic i barbacoes per als caps de setmana.

center Programa de mediació per a l’aplicació de la disciplina urbanística.

center Desenvolupar els instruments de prevenció més adequats per fer front a les noves situacions d’emergència social provocades per la crisi econòmica.

center Enfortir els serveis de suport a la infància i a les famílies, atesa la situació de crisi actual.

center Fomentar les polítiques socials i de salut que garanteixin la igualtat d’oportunitats.

center Campanya de sensibilització a les llars sobre el malbaratament alimentari.

center Potenciar mesures per la integració, la convivència i la participació de les persones immigrants.

center Impulsar campanyes de prevenció i promoció de la salut.

center Promoure hàbits saludables, propiciant la salut comunitària i fomentant l’educació, prevenció i formació en l’àmbit de la salut, amb perspectiva de gènere, a través del desenvolupament de programes específics, i amb especial atenció als col·lectius en situació de major vulnerabilitat.

center Reforçar campanyes de conscienciació i prevenció en salut, consum, tinença responsable d’animals, seguretat viària.

center Consolidar el programa d’atenció domiciliària a persones amb un grau reconegut de dependència.

center Vetllar perquè les polítiques de salut dutes a terme per la Generalitat s’adaptin a les necessitats del municipi.

center Continuar mantenint un alt nivell d’inspecció i control higienicosanitari d’establiments alimentaris i de restauració, així com d’aquells establiments no alimentaris que realitzen pràctiques directes sobre les persones.

center Continuar treballant per reduir els factors de vulnerabilitat i les situacions que provoquen exclusió social mitjançant accions de prevenció i reforç de l’autonomia personal i social.

center Impulsar polítiques per donar suport als diferents models de família.

center Continuar atenent les necessitats bàsiques i urgents de subsistència de la població en situació de greu risc social.

center Creació del ‘Banc del temps’, espai per intercanviar serveis gratuïtament.

5. Consolidar Parets com a referent cultural de la comarca.

center Creació de la “Taula de les Arts i la Cultura” per projectar Parets com a vila referent en aquest àmbit.

center Instituir la figura d’un coordinador cultural per a la “Taula de les Arts i la Cultura”.

center Elaboració d’un pla de cultura.

center Instauració d’un premi per a nous projectes culturals a Parets.

center Adequació i millora del Casal Cultural de Can Butjosa.

center ‘Projecte sona’, promoció dels artistes locals.

center Creació del festival “Jove Talent” obert a les diferents disciplines artístiques

center Crear el Centre d’estudis paretans.

center Potenciar el teatre al carrer en actes programats des de l’Ajuntament.

center Fomentar l’ús del Casal Can Butjosa com a equipament cultural i de relació.

center Potenciar concerts al carrer vinculats amb els espais de lectura.

center Recuperar la Festa d’Entitats.

center Potenciar les activitats culturals de les disciplines minoritàries.

center Potenciar les relacions públiques/privades en el món de la cultura mitjançant convenis de col·laboració.

center Elaboració d’un pla d’activitats per potenciar els equipaments municipals.

center Vincular les diferents modalitats culturals en els actes lúdics programats per l’Ajuntament.

center Elaboració d’un calendari únic d’activitats locals.

center Fer un projecte per aconseguir la creació d’una escola d’arts escèniques (dansa, teatre...).

center Crear una base de dades d’artistes locals que treballin en les diferents disciplines.

center Programar accions culturals als espais públics per ampliar l’oferta gratuïta i dinamitzar els carrers.

center Projecte ‘Parets Poble Lector’: seguir treballant per fer-lo més transversal i que arribi a tots els col·lectius.

center Sales d’exposicions permanents per mostrar les restes arqueològiques i material històric del municipi.

center Cinema a la fresca a diferents parcs i places.

center Recuperació dels focs artificials.

center Consolidar ‘Parets Poble Lector’ com a element d’identitat cultural.

center Posa’t en joc! Campanya per a diferents franges d’edat per fomentar les biblioteques dins el projecte ‘Parets Poble Lector’.

center Seguir potenciant els cursos de català per a nouvinguts.

center Seguir fomentant els cursos superiors de català.

center Seguir difonent el voluntariat per la llengua a nivell de comerços i d’entitats.

center Elaborar un pla de protecció del patrimoni cultural de Parets.

center Apropar la cultura a la ciutadania mitjançant campanyes de fidelització.

center Continuar portant la lectura a les escoles, mercats, parcs i equipaments esportius.

center Seguir treballant perquè les biblioteques del nostre municipi siguin referència a la comarca per les seves activitats.

center Mantenir les nostres Festes Majors com estendards de la vila.

center Seguir potenciant les Festes tradicionals de la nostra cultura.

center Continuar fomentant la presentació de llibres en el projecte de vila ‘Parets, Poble Lector’.

center Promoure descomptes al teatre per a grups escolars.

center Seguir apostant per l’art com a eina de cohesió.

center Treballar per mantenir la identitat pròpia de Parets.

center “Hotel d’Entitats”: nous espais i serveis per a les associacions.

center Revitalitzar el funcionament de la Taula d’Entitats.

center Treballar la potencialitat de Parets en l’àmbit cultural dins la comarca.

center Fomentar la difusió i projecció de “La Festa de la Pedra del Diable”.

6. Fomentar les polítiques d'igualtat en tots els àmbits.

center Impulsar polítiques d’igualtat de gènere de forma transversal, amb la inclusió de la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’actuació.

center Programes de conscienciació per a la igualtat i contra la violència de gènere.

center Impulsar polítiques i actuacions municipals per a la igualtat social.

center Afavorir la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

center Garantir que tots els serveis destinin recursos per activitats que treballin la igualtat de gènere.

center Promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a les empreses del municipi, a través de l’elaboració i implementació de Plans d’Igualtat.

center Revisar les mesures i pautes d’actuació recollides en el Protocol d’actuació i prevenció de la violència masclista en la parella.

7. Incrementar les propostes de formació, d'oci i activitats saludables per als joves.

center Potenciar les activitats d’interès per als joves al casal.

center Oferta més àmplia d’activitats per a la franja dels 16 als 18 anys.

center Fomentar la participació de les noies en les activitats del casal de joves.

center Creació d’activitats específiques per a la franja d’edat de 12 i 13 anys.

center Potenciar el cinema fòrum al Casal de Joves Cal Jardiner.

center Programació de xerrades obertes sobre sexualitat.

center Concurs fotogràfic per a joves.

center ‘Nit d’Art’ per a joves.

center Xerrades sobre robòtica i cursos 2.0.

center Programar l’activitat Disco Jove.

center Potenciar punts i espais d’informació als instituts.

center Utilitzar la presència activa dels joves a internet i a les xarxes socials com a oportunitat per adquirir un millor coneixement de les seves expectatives, visions i comportaments vers la salut.

center Treballar de forma transversal, des de diferents serveis municipals, amb adolescents i joves per promoure unes relacions afectives i igualitàries amb l’objectiu de prevenir situacions d’assetjament.

center Impulsar els missatges adreçats als joves mitjançant les noves formes de comunicació (xarxes socials, basades en TIC).

center Promoure una normativa a Cal Jardiner adequada als joves.

center Consolidar Cal Jardiner com a punt de trobada dels i les joves.

center Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els joves en la participació de projectes col·lectius.

center Donar suport a les iniciatives juvenils.

center Impulsar la col·laboració entre les entitats juvenils i els equipaments per fomentar l’oferta d’oci nocturn.

center Fomentar serveis d’oci per a joves.

center Formació per a joves en risc d’exclusió social.

8. Fomentar el civisme com a eina fonamental de convivència ciutadana.

center Fomentar l’educació viària.

center Programa de xerrades de seguretat ciutadana al teixit associatiu.

center Reformular l’ordenança de convivència ciutadana per evitar l’incivisme.

center Potenciar la figura de la policia de proximitat amb el projecte ‘Policia de barri’.

center Reforçar les campanyes de seguretat viària.

center Elaborar el Pla d’Actuació contra l’incivisme.

center Campanya ‘Informar i formar abans de multar’.

center Reforçar la seguretat dels vianants.

center Formació dels nostres cossos de seguretat per a una major eficiència.

center Increment de la vigilància a les entrades i sortides de les escoles.

center Aplicació de noves mesures sancionadores per evitar els excrements de gossos al carrer.

center Establir itineraris per a escolars.

9. Continuar amb les polítiques de cooperació i ajuts al desenvolupament.

center Fer polítiques de Solidaritat i Cooperació amb els països més necessitats del món.

center Potenciar les polítiques de cooperació amb els pobles que conformen la diversitat cultural del nostre municipi.

center Desenvolupar projectes de cooperació ja iniciats amb San Francisco del Norte (Nicaragua).

center Projectes de cooperació al desenvolupament amb el poble de Missirah (Senegal).

center Iniciar els projectes de codesenvolupament amb Romania.

center Projecte ‘Parets, poble d’acollida’.

10. Impulsar la conservació i difusió de la memòria històrica de la vila.

center Creació d’un museu virtual online sobre Patrimoni Històric i Cultural.

center Creació de la Marca de vila.

center Implementació del projecte de vila Herm@nados-@germanats entre els pobles de Chilluévar, Santo Tomé i Parets del Vallès.

center Desenvolupar, a través de l’Arxiu Municipal, un espai d’acolliment i presentació d’estudis i treballs vinculats amb el poble.

center Projecte ‘Parets és història’.

center Impuls i reorientació del projecte ‘Mai més en una capsa de sabates’ per a la recuperació de fotografies històriques de la vila.

center Projecte ‘Parets parla’: recull de fonts orals sobre la història del nostre municipi.