EIX 2

Capçalera Eix 2
.

1. Millorar l'accés a la informació municipal.

center Posar en marxa el portal de transparència de l’administració pública.

center Consolidar l’app ‘Connecta’t amb l’Ajuntament’.

center Posar en marxa un portal de dades obertes.

center Implementar l’Oficina d’Incidències com a canal per gestionar les queixes i incidències ciutadanes.

center Establir nous canals de resposta a la ciutadania per garantir rapidesa, eficiència i simplicitat.

2. Fomentar la participació ciutadana com a eix de les accions de govern.

center Facilitar un cercador de subvencions per donar suport a la ciutadania.

center Seguir treballant per oferir accions formatives adreçades al teixit associatiu.

center Incrementar la dotació dels recursos destinats a les entitats sense ànim de lucre en projectes socials.

center Promoure la participació social de les dones en tots els àmbits de la vila i enfortir el teixit associatiu femení.

center Participació ciutadana com a eix vertebrador de la política municipal.

center Fomentar el teixit associatiu perquè continuï sent ric, plural i participatiu.

center Programes de convivència cívica adreçats a la ciutadania.

center Treballar conjuntament amb les entitats per potenciar el teixit associatiu.

center Programació de trobades periòdiques amb teixit social, associatiu i comercial.

center Prestar suport tècnic i assessorament de gestió a les entitats.

center Establir la figura de regidor de barri com a referent territorials dins el municipi.

center Reformular el reglament de participació ciutadana.

3. Millorar la gestió municipal.

center Treballar amb indicadors qualitatius i quantitatius per avaluar la tasca de l’administració.

center Processos per avaluar la qualitat en la prestació dels serveis municipals.

center Foment de la creativitat dins de l’administració pública.

center Aportació d’idees i projectes dels treballadors de l’administració.

center Aplicar clàusules socials en la contractació pública i promoure la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) entre el sector privat.

center Continuar avançant en el projecte e-p@rets, de modernització de l’administració local.

center Creació d’una borsa de treball específica per cobrir les substitucions de l’administració local.

center Articular un compromís social per al manteniment de qualitat dels serveis públics.

center Projectes d’estudi que repercuteixin en benefici del municipi.

4. Optimitzar la gestió dels recursos per afavorir els col.lectius més vulnerables.

center Pla d’estalvi i optimització dels recursos econòmics.

center Revisió de taxes i impostos per establir bonificacions als col·lectius més vulnerables.

center Exempció de pagament de l’impost sobre vehicles a persones amb discapacitat d’un 33% o superior.

center Exempció de pagament de la taxa de residus als pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viudetat i a majors de 60 anys amb escassa capacitat econòmica.

center Reducció del 50% de la tarifa del teatre, del pavelló i de la piscina per a famílies nombroses i monoparentals.

center Ampliarem les bonificacions en serveis municipals per a les persones amb rendes més baixes.

5. Ampliar la comunicació municipal al teixit social i a nous segments de població.

center Potenciar la difusió de la cultura en els mitjans de comunicació municipals.

center Realització d’audiovisuals de les nostres festes més representatives per difondre a les escoles.

center Programes de ràdio per i amb adolescents.

center Potenciar RAP107 com a emissora radiofònica de referència al nostre municipi.

center Incorporar espais específics per a infants i joves al butlletí Parets al Dia.

center Incorporar un nou programa radiofònic que doni veu als alumnes de l’Oficina de Català de Parets.

center Adaptació de la graella de RAP107 per encabir el teixit social, associatiu i comercial.

center Creació d’una plataforma única de comunicació.

6. Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació.

center Implementació de Wi-Fi gratuït a tots els parcs i places del municipi.

center Ampliar zones de Wi-Fi a l’estació de tren.

center Generar una app com a cercador de comerços i de restauració del municipi.

center Implementar el projecte institucional 2.0: Parets Connecta.

center Adaptació del web de l’Ajuntament per a persones amb discapacitació visual.

center Facilitar l’accés a les noves tecnologies.

center Impulsar la formació en noves tecnologies.

center Creació d’una app de l’SLOP per comunicar les ofertes laborals a les persones usuàries del servei.

center Fomentar el bon ús de les tecnologies.

7. Consolidar el model d'atenció a la ciutadania, adaptat a les noves necessitats.

center Adequar el servei d’Atenció a la Ciutadania a les necessitats dels usuaris.

center Convertir l’OAC en el punt d’informació general de la institució.

center Implementar el servei d’OAC a diferents equipaments municipals.

center Apropar l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) al Casal de joves Cal Jardiner.

center Desenvolupar un Pla Estratègic de Consum.

center Adhesió a l’arbitratge de les empreses i comerços del poble com a distintiu de qualitat.

center Col·laborar en la confecció del full de ruta de la Xarxa Local de Consum.

center Fer difusió al portal web sobre els serveis que s’ofereixen a l’OAC i a l’OMIC (oficines d’atenció al ciutadà i al consumidor)

center Reforçar l’SCAC (Servei municipal de Comerç i Atenció al Consumidor) en la gestió de conflictes o mediació en matèria de consum.

center Reforçar campanyes de prevenció de la salut i del consum.

center Desenvolupar el programa de mediació ciutadana com a eina per a donar solució als conflictes que sorgeixen entre empreses i consumidors.