Normatives

Reglaments i ordenances municipals relacionades amb el comerç

Horaris comercials

La normativa estableix que els establiments comercials, en general, poden adaptar el seu horari d'obertura al públic amb els criteris següents:

 • Poden obrir de dilluns a dissabte, en les franges horàries següents:
  • D'octubre a maig (ambdós inclosos):  de 6.00 h a 21.00 h.
  • De juny a setembre (ambdós inclosos): de 7.00 h a 22.00 h.
 • Tenen l'obligació de tancar els diumenges i festius.
 • Els establiments comercials han de romandre tancats els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre i avançar l’horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre.
 • Cada any hi ha 10 festius amb obertura comercial autoritzada.

Dins d'aquests límits, cada comerç pot fixar lliurement l'horari d'obertura dels dies feiners així com l'horari dels diumenges i festius d'obertura autoritzada.

Excepcions a l’horari general

Publicitat de l’horari comercial

Els establiments comercials hauran d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

Més informació

Diumenges i festius d’obertura comercial autoritzada

Pel que fa als diumenges i festius en què tots els establiments poden romandre oberts, la Generalitat fixa un calendari d'obertura i cada comerç pot obrir un màxim de vuit diumenges o festius a l'any. També podrà obrir dos festius més, d'acord amb el que determini cada municipi.

Els establiments comercials de Parets del Vallès podran romandre oberts al públic els dies festius amb activitat comercial autoritzada, d’acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig.

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Parets poden romandre oberts al públic els anys 2024 i 2025, d'acord amb l'Ordre EMT/185/2023, de 14 de juliol són els següents:

Any 2024

 • 7 de gener.
 • 30 de juny.
 • 12 d'octubre.
 • 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre.

Any 2025

 • 5 de gener.
 • 1 i 30 de novembre.
 • 6, 7, 14, 21 i 28 de desembre.

Veure les excepcions

Preus

En un establiment comercial és obligatori indicar el preu de venda de tots els productes exposats, precedit de la sigla PVP, mitjançant cartells o etiquetes visibles. S'ha d'exposar el preu complet o final del producte, incloent-hi els impostos i les despeses de tramesa si n'hi ha. Igualment, en el cas d'establiments de serveis, com ara perruqueries, bars, agències de viatges, etc, el preu s'ha d'exposar de forma visible per a la població consumidora i usuària.

Cal saber també que, en productes a granel, s'ha d'indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc) i que el preu s'ha de referir sempre al pes net del producte. En productes comercialitzats per unitats o peces, a més del preu unitari del producte s'ha de posar el preu amb referència a la unitat de mesura.

Rebaixes, saldos i liquidacions

Són aquells tipus de venda a preus més baixos que els habituals amb regulació específica, i que només es poden dur a terme sota condicions legalment taxades. Són les rebaixes, les liquidacions i els saldos. Només en les vendes en règim de saldos i liquidacions és permesa la venda sota preu de cost.

Rebaixes
Les rebaixes es fan per donar sortida als estocs de l’establiment, amb una reducció dels preus aplicats anteriorment sobre els mateixos productes.
És una pràctica comercial opcional, que s’acostuma a fer en els canvis de temporada i no sol sobrepassar els dos mesos.
Per fer venda en rebaixes, no cal cap autorització ni comunicació a l'administració, només el compliment estricte d’aquestes condicions:

 1. Les rebaixes s'han d'anunciar a l’establiment amb la denominació “rebaixes” i especificant sempre quan comencen i quan acaben.
 2. Els productes que es venen en rebaixes han d'haver estat posats a la venda en condicions normals, com a mínim, un mes abans de l’inici de rebaixes.
 3. En les rebaixes es venen productes habituals del comerç, no es poden incloure SALDOS (productes defectuosos, deteriorats o desaparellats o que pateixin una depreciació en llur valor comercial per obsolescència tècnica, perquè s’han deixat de fabricar o a causa de la reducció objectiva de les possibilitats d’utilitzar-los).
 4. No es poden vendre en rebaixes productes que no formin part de l’estoc habitual i que s’hagin comprat només per a ser posats a la venda a les rebaixes.

Els establiments poden decidir lliurement si fan o no rebaixes, però, en tot cas, si les fan, han de diferenciar clarament els productes rebaixats d’aquells que no tenen descompte i, a més, han d’indicar el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de rebaixa.

Liquidacions
La venda en liquidació és una venda de caràcter excepcional per esgotar les existències de productes de l’establiment en alguna de les circumstàncies legalment establertes:

 • Per execució d'una decisió judicial o administrativa
 • Per tancament de l'empresa o d'algun dels seus establiments.
 • Per canvi de local comercial o per obres que suposin tancar (totalment o parcialment) una setmana o més.
 • Per canvi de l'estructura o de l'orientació del negoci. Si el canvi d'orientació implica deixar de comercialitzar una gamma de productes, només aquests productes poden ser objecte de liquidació.
 • Per obres d’altres que afecten al normal funcionament de l'establiment, si la durada, real o prevista, d'aquestes obres supera els tres mesos.
 • Quan un comerciant  es fa càrrec d'un negoci traspassat o adquirit, o la que decideixen fer els hereus d'un comerciant difunt.
 • En cas de força major que inutilitza una part important o la totalitat de la zona de vendes del local i impossibilita l'exercici normal de l'activitat comercial.

Per fer venda en liquidació cal fer la comunicació a l’Administració i el compliment estricte d’aquestes condicions:

 1. La venda en liquidació s'ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç amb quinze dies d'antelació a la data en què es preveu iniciar-la i s'hi han de fer constar les causes que la motiven.
 2. La durada màxima de la venda en liquidació és d'un any. No és procedent efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes similars a l'anterior en el curs dels tres anys següents, excepte quan aquesta darrera liquidació es realitzi en execució de decisió judicial o administrativa, per cessació total de l'activitat o per causa de força major.
 3. Els productes a liquidar havien de formar part l'estoc de l'establiment abans d’iniciar aquesta pràctica comercial.

Normativa lingüística

Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i les consumidores en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. La persona consumidora té dret, per tant, a ser atesa tant en català com en castellà, i no se la pot fer canviar de llengua, si no vol.

L’incompliment de la normativa lingüística té el mateix rang que l’incompliment de la resta de normatives i, per tant, també és objecte de sancions.

Un establiment ha de tenir, almenys en català:

 • La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix, siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de l’establiment.
 • Documents d’oferta de serveis (catàlegs, prospectes, fullets de venda de productes, promocions, cartes de restaurant, menús, etc.).
 • Segons l’activitat del teu establiment, hi ha normatives específiques pel que fa a l’ús del català. Informa’t de la normativa lingüística específica del teu sector.

Oficina de Català de Parets del Vallès

Retolació, tendals, marquesines i banderoles

Segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, tots els rètols de caràcter fix de l’establiment, tant interiors (per exemple, caixa, sortida) com exteriors (pastisseria, forn, etc.), han de ser redactats, com a mínim, en català. Aquesta normativa no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

L’ordenança municipal d’edificació (Art. 37 al 41) regula les característiques i la disposició de la retolació exterior de l’establiment dels tendals i de les marquesines. Com han d’anar integrats a la façana, com han de ser els sistemes d’il·luminació, la limitació o no de l’ús de les banderoles, etc.

Ordenances Municipals d'Edificació

Fulls de reclamació

Tot establiment comercial i de serveis ha de tenir fulls oficials de reclamació/denúncia a la disposició de les persones clientes i usuàries (excepte els professionals obligats a col·legiar-se)

Els fulls de reclamació han d’estar disponibles en versió catalana, castellana i anglesa, i l’establiment ha de tenir en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que anuncia que disposa de fulls de reclamació.

Darrera actualització: 19.02.2024 | 16:41
Darrera actualització: 19.02.2024 | 16:41