Beques a esportistes

Nois i noies entre els 5 i 18 anys complerts que vulguin practicar esport i estiguin empadronats a Parets del Vallès. Les beques s'adjudicaran als/les esportistes, però actuaran com a sol·licitants els beneficiaris majors d'edat o els tutors legals dels esportistes menors d'edat. Si el menor d'edat es troba emancipat, tindrà la consideració de beneficiari el mateix menor. Mantenir la participació amb l'entitat o programa com a mínim fins al dia 31 de gener de la temporada subvencionada. Si no és així i sense cap raó de força major, el beneficiari haurà de reintegrar la subvenció rebuda. De conformitat amb el previst en l'art. 13.2 LGS i atesa la finalitat d'aquesta subvenció s'exceptua de la prohibició general d'obtenir la condició de beneficiari: el fet de no trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Sense perjudici d'aquesta previsió, quan el deute sigui amb l'Ajuntament de Parets del Vallès aquest compensarà el deute amb l'import de la subvenció que correspongui.

Podeu accedir a la seu electrònica per demanar les beques clicant aquí ajuts esportistes 2024

 

Darrera actualització: 23.05.2024 | 18:02
Darrera actualització: 23.05.2024 | 18:02