Reglament

REGLAMENT DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA

ÍNDEX

 

Article 1. Objecte i finalitats

Article 2. Règim jurídic del servei i formes de gestió

Article 3. Persones usuàries

Article 4. Accés a la instal·lació

Article 5. Modalitats d’accés

Article 6. Limitacions d’accés

Article 7. Aforament

Article 8. Horaris i calendari

Article 9. Normes d’utilització general de les instal·lacions

Article 10. Normes d’utilització de la zona d’aigua

Article 11. Normes d’utilització de la zona de vestidors

Article 12. Nomes d’utilització de la zona del bar i terrassa

Article 13. Normes d’utilització per a col·lectius i entitats.

Article 14. Drets de les persones usuàries

Article 15. Obligacions de les persones usuàries

Article 16. Actes extraordinaris.

Article 17. Condicions generals de les instal·lacions i serveis

Article 18. Autocontrol

Article 19. Llibre de registre

Article 20. Autoritzacions

Article 21. Procediment sancionador

Article 22. Infraccions

Article 23. Sancions

Article 25. Expulsió de les instal·lacions

Article 25. Responsabilitats

Disposició addicional. Modificació dels preceptes del reglament i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Disposició final. Entrada en vigor.

Article 1. Objecte i finalitats

L’objecte d’aquest reglament és definir el conjunt de normes i procediments d’utilització del servei públic de la piscina municipal descoberta regulant:


I. Les normes generals d’utilització.

II. Els drets i obligacions de les persones que utilitzin les instal·lacions i serveis.

III. El règim disciplinari.


Les finalitats a aconseguir són:

 

 • Informar a les persones que utilitzin les instal·lacions d’aquells aspectes que els garanteixin  una utilització segura i fiable.
 • Assegurar una conducta adequada de les persones usuàries i una bona convivència.
 • Assegurar el bon estat de conservació de les instal·lacions i equipaments.


El reglament serà d’obligat compliment per part de totes les persones que facin ús de les instal·lacions.  El seu desconeixement no eximeix del seu compliment.


Les llacunes o ambigüitats que pogués presentar la interpretació del reglament seran resoltes per l’Ajuntament.

Article 2. Règim jurídic del servei i formes de gestió

L’activitat pròpia del servei públic esportiu que conforma la piscina municipals de Parets del Vallès, resta assumida per l’Ajuntament de Parets del Vallès, com a servei propi, en execució de les competències contingudes als articles 25.2.l) de la Llei 7/1985 (LRBRL) i 66.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003 (TRLMC).


Aquest servei es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió directa.


Les prestacions que es donaran a través del servei de la piscina municipal de Parets del Vallès  seran les següents:

a) Bany lliure

b) Aquelles activitats susceptibles de ser desenvolupades en equipaments esportius de similars característiques en funció de la demanda

Article 3. Persones usuàries

Es considera persones usuàries les persones individuals, grups, entitats, associacions o col·lectius que utilitzin la piscina municipal per a la pràctica d'activitats físiques i/o esportives o de manera lúdica, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d'accés o d'autorització d'ús. Així mateix, es considerarà persona usuària el públic assistent a les instal·lacions del bar.

Article 4. Accés a la instal·lació

 

4.1 L'accés a la piscina implicarà l'acceptació d'aquest reglament i de la regulació interna de què disposi la instal·lació.


Així mateix, l'accés quedarà condicionat al pagament de l'import determinat com a quota d'entrada i/o abonaments de la instal·lació establerta per la corresponent ordenança fiscal reguladora del preu per la prestació del servei de piscina.


4.2 L'adquisició d'abonaments per al bany en cap cas dóna dret a utilitzar la piscina quan el seu aforament és el màxim i, per tant, no es permet l'accés de més persones usuàries.

 

4.3. Els usuaris menors de 12 anys que vulguin entrar a la piscina en horari de bany lliure hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta que alhora pot acompanyar un màxim de 5 menors que haurà d'estar present durant tot el temps que s'estigui a la piscina.

Article 4. Modalitats d’accés

La utilització de les instal·lacions podrà ser de dues modalitats diferents


a) Abonats/des a la piscina municipal descoberta

 

b) No abonats/des: Són aquelles persones que mitjançant un pagament puntual poden accedir i utilitzar la piscina  descoberta.

Article 5. Abonats

Pel que fa als abonats, l’abonat podrà accedir a la instal·lació durant tot el període d’obertura de la piscina.


Els usuaris hauran d’entregar el carnet d’abonat a l’entrada, en el moment d’accedir al recinte.


La pèrdua del carnet comportarà el pagament del mateix.


El carnet d’abonat a la piscina descoberta serà un carnet de temporada que caducarà quan acabi la temporada d’estiu.


Tots els pagaments són per avançat i no es pot recuperar un servei pagat i no utilitzat.
 

Els carnets d’abonament són personals i intransferibles, i permeten la utilització de la piscina i de la zona de gespa, així com dels serveis i vestidors durant tota la temporada.

Article 6. Limitacions d’accés

El titular de la instal·lació impedirà l’accés en les circumstàncies següents:

 

6.1. Quan l’aforament s’hagi completat amb els usuaris que es trobin a l’interior de l’establiment no es permetrà l’entrada de més persones a les instal·lacions. A l’entrada de la piscina hi figurarà un rètol indicatiu de l’aforament màxim permès.


6.2. A les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l'odi,
la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, en especial, a les que es comportin de forma agressiva o provoquin aldarulls, i a les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals.


6.3. A les persones que puguin produir perill o molèstia a altres usuaris i, en especial,
a les que mostrin símptomes d’embriaguesa o les que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o que mostrin símptomes d’haver-ne consumit.


6.4. A les persones, que trobant-se a la instal·lació dificultin el desenvolupament normal de l’activitat, un cop advertides prèviament. L’expulsió de la instal·lació no dona dret al retorn del preu abonat.

 

6.6. L'exercici del dret d'admissió és responsabilitat de l’Ajuntament, que el pot exercir directament o mitjançant el personal que designi a aquests efectes, que actua a les seves ordres, i, en concret, a través del personal directiu, socorrista, de taquilla i de seguretat.

Article 7. Aforament

L’aforament màxim de la làmina d'aigua d'una piscina serà d'una persona o banyista per cada dos metres i mig quadrats de làmina d'aigua. L'aforament màxim de tota la instal·lació serà de 339 persones.

Article 8. Calendari i horaris

La instal·lació disposarà d’un horari i calendari de funcionament concret que es farà públic a l’inici de cada període de funcionament.

 

L’horari habitual d’obertura i tancament de la piscina és de dilluns a diumenge de les 10:00h del matí fins a les 20:00h. excepte per les les activitats que organitzi l’ajuntament que el horari serà el marcat per les mateixes

 

Com a norma general s’haurà d’abandonar la zona d’aigua 15 minuts abans del tancament de la instal·lació.

 

L’ajuntament podrà modificar per raons d’interès públic el període de funcionament i l’horari.

Article 9. Normes d’utilització general de les instal·lacions

1. A tota la instal·lació està reservat el dret d’admissió.


2. És obligatori fer cas de les indicacions dels socorristes i/o tècnics de la instal·lació.


3. No es permet:


a) Fumar en  tot el recinte de la instal·lació

b) Accedir a les instal·lacions amb objectes de vidre.

c) Consumir begudes i aliments en tot el recinte, excepte en les zones habilitades i en aquells esdeveniments que s’autoritzi.

c) L’entrada d’animals, excepte gossos pigall.

d) Als efectes del que preveuen la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, no està permesa la gravació d’imatges, fotografies, pel·lícules...) de qualsevol tipus en tots els punts de les instal·lacions, excepte autorització prèvia de la Direcció.

e) Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc..) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els espais establerts amb aquest fi.

f) Utilitzar aparells sonors o musicals que puguin molestar als usuaris dels espais d’ús comunitari.

g) Fer servir la roba d’altres persones ( tovalloles, banyadors..).


4. L’Ajuntament no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor.


5. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys derivats de l’incompliment d’aquestes normes.

Article 10. Normes d’utilització de la zona de bany

1. Cal dutxar-se abans de ficar-se a la piscina.


2. No es permet:


1) Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.

2) Entrar amb roba o calçat de carrer. Cal Utilitzar xancletes de bany.

3) Fer qualsevol joc o activitat que pugui causar danys o posi en risc la salut de qui la fa o de la resta d’usuaris.

4) Llençar-se de cap a les zones de poca profunditat.

5) Banyar-se si es pateix alguna malaltia infecciosa que es pugui encomanar o en el cas de patir una ferida oberta.

6) Entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.

7) Fer servir objectes inflables lúdics com pilotes, matalassos, barques... excepte aquells que faciliten la pràctica de natació i l'estabilitat a l'aigua com braçalets, bombolles i similars.

8) Practicar el nudisme integral només està permès fer top less a la zona de la piscina.

9) Banyar-se amb roba de carrer, sense roba o amb roba interior.

10) Accedir a la zona de bany amb neveres, cadires, taules, para-sols o altres objectes similars.

11) Fer servir cap gel o sabó a les dutxes de la zona de bany

Article 11. Normes d’utilització de la zona de vestidors

1. Els vestidors són compartits, totes les persones usuàries podran utilitzar els vestidors per canviar-se de roba. Per aquesta raó cal deixar-los lliures d’objectes mentre s’està utilitzant la piscina i utilitzar-los el temps mínim  necessari, a fi de deixar-los disponibles per a altres usuaris.


2. És obligatori fer un bon ús dels vestidors, respectar el material i deixar els espais en bones condicions per els usuaris posteriors. És responsabilitat de l’usuari deixar la part de la instal·lació utilitzada (lavabos, dutxes...) en les millors condicions higièniques.


3. Es recomana no deixar objectes de valor al vestidor durant el període de bany.


4. No està permès afaitar-se, tenyir-se o depilar-se ni tampoc menjar i beure en el vestidors.

 

5. Cal deixar les taquilles lliures al marxar de la instal·lació, no s’hi pot deixar material a dintre i s’ha de tornar la clau a recepció al marxar de la instal·lació.

Article 12. Nomes d’utilització de la zona del bar i terrassa

És un espai per gaudir-ne els/les abonats/des, els/les usuaris/res puntuals i la ciutadania en general.
 

Es pot portar menjar i beguda de l’exterior però s’ha de consumir als llocs habilitats a l’efecte.

Article 14. Drets de les persones usuàries

Les persones usuàries tenen els següents drets:

 

 1. Ser tractats amb educació i amabilitat pel personal de les instal·lacions i per la resta
  d’usuaris.
 2. Conèixer les característiques de les instal·lacions.
 3. Accedir a les instal·lacions, durant el seu horari de funcionament i realitzar les activitats esportives i lúdiques permeses.
 4. Disposar de les instal·lacions en correctes condicions d’ús.
 5. Disposar d’un servei de socorrisme durant tot l’horari d’obertura de la instal·lació.
 6. Fer ús de les instal·lacions i dels serveis com els vestidors, i lavabos dins els horaris establerts.
 7. Presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que siguin convenients, per escrit en els fulls normalitzats disponibles a la instal·lació

Article 15. Obligacions de les persones usuàries

1. Abonar els preus establerts segons l'Ordenança Fiscal corresponent.

2. Les entitats que tinguin participants menors de 18 anys, hauran de complir el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

3. Mostrar al personal de la instal·lació l'autorització per entrar, en el moment d'accedir i en qualsevol moment.

4. Respectar l'horari de funcionament i la programació horària de les activitats programades si és el cas.

5. Fer un correcte ús dels espais i la infraestructura, mantenir l'ordre i la netedat, respectar els arbres i la gespa. S'ha de tractar amb respecte a la resta de persones usuàries i al personal que treballa a la instal·lació. S'ha de respectar l'espai i el relaxament de la resta de persones usuàries.

6. Totes les persones usuàries que es trobin dins el recinte de la instal·lació hauran d'atendre les indicacions dels seus responsables. En el recinte de la piscina, s'atendran especialment les indicacions del servei de socorrisme, el qual vetllarà per la seguretat de les persones usuàries i pel bon ús de la instal·lació.

7. En el cas de no saber nedar i/o tenir qualsevol tipus de dificultat d'adaptació al medi aquàtic cal prendre les mesures personals adequades per evitar qualsevol risc i avisar el serveis de socorrisme de la instal·lació.

8. En el cas de partir alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de tipus epilèptic o qualsevol altra malaltia que pugui compondre riscos per a la pràctica esportiva i/o ús de la piscina, cal avisar al servei de socorrisme i anar sempre acompanyat per una persona responsable. Podrà ser requerit un certificat mèdic a les persones usuàries en cas de dubte.

9. Els infants de la piscina petita hauran d'estar sempre acompanyats d'un adult que es faci responsable de la seva utilització i que es responsabilitzi de no deixar que els més petits juguin prop del vas no apropiat per a ells.

11. Utilitzar les papereres i mantenir els espais de la instal·lació nets.

12. Comunicar al personal responsable de la instal·lació qualsevol desperfecte o anomalia que hagi detectat durant l’ús de les instal·lacions

Article 16. Actes extraordinaris

L’Ajuntament pot autoritzar la realització d’activitats i actes puntuals o extraordinaris d’entitats i/o col·lectius, sempre que es garanteixi que es poden assumir les obligacions per desenvolupar l’activitat sense contravenir el Reglament.


2. Prèviament a l’acte, i en els casos en què la Direcció ho cregui convenient, es dipositarà una fiança per prevenir circumstàncies específiques del desenvolupament de l’acte.


3. Totes les clàusules relatives a neteja, protecció de les instal·lacions, assegurances, i totes les que es considerin necessàries, es recolliran en l’autorització d’ús a l’hora de formalitzar l’acord entre ambdues parts.


4. En el cas d’actes puntuals i extraordinaris, el pagament s’ha de fer abans de la utilització de la instal·lació.


5. Les sol·licituds són exclusivament per fer l’activitat indicada cal presentar la sol·licitud amb 7 dies d’antelació mínima a la data prevista de l’acte.

 

S’han d’especificar les dades següents:


Característiques de l’activitat o acte.

Nombre aproximat de persones que hi poden assistir.

Assegurança de responsabilitat civil.


6. No es poden introduir canvis o variacions no autoritzats prèviament.


7. Un cop finalitzada l’autorització d’ús, la instal·lació s’ha de deixar lliure i el material cedit s’ha de deixar en el mateix estat de conservació i de manteniment inicial.

Article 17. Condicions Generals de les Instal·lacions i Serveis

 

Els serveis i les instal·lacions de la piscina hauran de complir els requisits sanitaris i de seguretat per a l'usuari pel que concerneix la idoneïtat dels materials, construcció i disposició dels elements, d'acord amb el que es disposa en el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic de Catalunya, en el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, així com en el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic d'Edificació, i en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

 

Els serveis i les instal·lacions hauran de mantenir-se a tot moment en perfecte estat de neteja i higiene.

 

Totes les superfícies hauran de desinfectar-se diàriament i desinsectar-se amb productes autoritzats abans del començament de la temporada o quan l'Autoritat sanitària ho jutgi precís.

 

Les característiques i el tractament de l'aigua seran conforme a allò que s'ha fixat en els articles 18 a 24, i 28 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic de Catalunya i en els articles 6, 7, i 11 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

 

Article 18. Autocontrol

 

Els titulars de la piscina són els responsables del funcionament, el manteniment, la salubritat i la seguretat de les piscines.

 

Els resultats i les incidències que generi l'autocontrol, incloent els resultats dels últims controls sobre la qualitat de l'aigua o de l'aire i també informació sobre les substàncies químiques i mescles utilitzades en el tractament, quedaran registrats documentalment, de manera que en qualsevol moment es pugui fer un seguiment retrospectiu d'aquests. Aquesta documentació estarà a la disposició dels usuaris en un lloc accessible i fàcilment visible, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, així com dels serveis d'inspecció, havent de custodiar-se, a la disposició de l'autoritat competent, durant un termini no inferior a dos anys.

 

Així mateix, en l'entrada dels serveis, figurarà, en un lloc visible, l'horari de l'última neteja.

 

Segons disposa l'article 28 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic de Catalunya, el sistema d'autocontrol haurà d'incloure, com a mínim, els següents plans:

 

 • Pla de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions.
 • Pla de tractament de l'aigua dels gots on ha de fer-se constar el producte o els productes que s'utilitzin; les fitxes de seguretat d'aquests productes; la forma d'aplicació i els controls que es realitzin per poder assegurar les característiques de l'aigua.
 • Pla de desratització i desinsectació, amb les previsions de seguretat per a la seva aplicació que siguin necessàries, per evitar riscos als usuaris de les piscines.
 • Pla de formació del personal de manteniment.
 • Planificació de les anàlisis microbiològiques de l'aigua necessaris per conèixer les seves condicions sanitàries: freqüència de les anàlisis, punts de mostreig i tipus d'anàlisi, entre altres factors.

 

Article 19. Llibre de Registre

 

S’haurà de tenir un Llibre Registre on s'anotaran les dades que se citen a continuació, com a mínim tres vegades al dia, a l'inici i final de la jornada i als moments de màxima confluència de públic.

 

Les dades que han d'anotar-se en el llibre de registre per a cada got, són els següents:

 

a) Data i hora del mesurament

b) pH.

c) Concentració de desinfectant utilitzat en mgll. Quan el desinfectant sigui clor, es determinarà clor lliure i clor combinat.

d) Transparència i terbolesa

e) Nombre de banyistes.

 

Al tractar-se de piscines d'ús públic, a més s'anotaran:

 

a) Hores de funcionament de la depuradora.

b) Lectura dels comptadors d'aigua depurada en metres cúbics.

c) Data d'incidències o observacions tant d'interès tècnic com rentat de filtres, buidat dels gots, dispositives del sistema depurador, additius utilitzats, com unes altres d'interès sanitari com a accidents o lesions.

 

Article  20. Autoritzacions

 

El titular de la piscina sol·licitarà les autoritzacions administratives corresponents d'instal·lació o de temporada de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 30 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic de Catalunya.

 

Article 21. Procediment sancionador

1. La retirada de la condició d’abonat i la prohibició d’accedir a les instal·lacions, serà competència de l’Ajuntament amb la prèvia tramitació del corresponent expedient sancionador amb audiència a l’interessat.

 

2. Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones autores
materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors
d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas en respondran els pares, les mares, els tutors/res o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal, en qualitat de responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència, tot incloent-hi també la simple inobservança.


3. El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat en allò que sigui d’aplicació, sempre de conformitat amb els principis de la potestat sancionadora establerts per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o la corresponent normativa que, si s’escau, substitueixi aquestes normes.


Les infraccions i sancions prescriuran en els terminis que estableix la normativa general del
procediment administratiu.


4. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. Els pares i mares o tutors legals seran responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que depenguin d’ells.

 

Article 22. Infraccions

 

L’incompliment de les disposicions d’aquest reglament constitueix infracció administrativa
de conformitat amb el que es preveu a continuació. Les infraccions que disposa aquest
reglament es qualificaran de lleus, greus i molt greus.

 

22.1. Infraccions lleus:
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:

 

1. Les conductes següents que signifiquin un risc en la seguretat i/o la salubritat de les
instal·lacions i de la resta d’usuaris:

 1. Jugar amb pilotes, matalassos inflables i altres materials semblants.
 2.  Donar empentes.
 3. Córrer per les zones humides.

2. No dutxar-se abans d’entrar a la piscina.

3. Els comportaments que denoten mala educació i falta de respecte envers el personal
i altres usuaris.

4. Incomplir les obligacions recollides en el reglament relatives al bon ús de la instal·lació, mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests o es tracti de danys o desperfectes lleus.

5. Negar-se a sotmetre’s al control d’accessos i/o a mostrar l’acreditació de la condició
d’usuari/ària.

6. Les conductes que causin danys o perjudicis lleus a altres usuaris/àries o al personal.

7. Falsejament intencionat de les dades relatives a la identitat, l’edat, l’estat de salut, etc... així com la suplantació d’identitat.

8. La resta de les prohibicions contingudes en el present reglament i que no estiguin
tipificades com a infraccions greus o molt greus.

 

22.2. Infraccions greus:

 

Es consideraran com a greus les infraccions següents:


1. Les conductes següents que signifiquin un risc en la seguretat i/o la salubritat de les
instal·lacions i de la resta d’usuaris quan es repeteixin tot i l’advertiment previ del
personal de les instal·lacions:

 1. Jugar amb pilotes, matalassos inflables i altres materials semblants.
 2.  Donar empentes.
 3. Córrer per les zones humides.

2. Entrar envasos de vidre.

3. Negar-se a abandonar la instal·lació, quan el personal autoritzat de piscina ho requereixi per no haver incomplert les previsions d’aquest Reglament.

4. No seguir les instruccions del responsable o monitors.

5. Fumar en el recinte.

6. Entrar animals al recinte, excepte gossos pigall.

7. Accedir a les instal·lacions sense autorització o amb acreditació d’una altra persona així com el falsejament de les dades relatives a la identitat, edat, estat de salut etc....

8. Les conductes que causin desperfectes o danys greus a les instal·lacions, o danys o
perjudicis greus a altres usuaris/àries o al personal, o bé que pertorbin greument el
funcionament de les instal·lacions.

9. Accedir a la instal·lació saltant-se la zona reglamentària d’accés.

10. La reincidència en conductes qualificades d’infraccions lleus.

 

22.3. Infraccions molt greus:

 

Es consideraran com a molt greus les infraccions següents:

 

1. Les conductes que posin en perill la seguretat i la salubritat de les instal·lacions i dels
altres usuaris, com banyar-se amb ferides obertes o malalties infeccioses o contagioses, realitzar les necessitats fisiològiques dins de les piscines o en qualsevol altre lloc de les instal·lacions no habilitat a tal efecte, entre altres.

2. Les conductes que malmetin o causin desperfectes o danys molt greus en les instal·lacions, o danys o perjudicis molt greus a altres usuaris/àries o al personal.

3. La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera molt greu, immediata i directa a la tranquil·litat o als drets legítims d’altres persones o al normal desenvolupament de les activitats/instal·lacions.

4. Accedir a la instal·lació saltant-se la zona reglamentària d'accés fora de l'horari establert.

5. La reincidència en conductes qualificades de greus.

 

Article 23. Sancions

 

1. La comissió d'una infracció comportarà, previ el corresponent procediment administratiu, la imposició de la sanció per part de l’Alcalde.


a) Les infraccions lleus es sancionaran amb l’expulsió temporal de la instal·lació amb un màxim de 10 dies i/o multa de fins a 300 €.


b) Les infraccions greus es sancionaran amb la suspensió del dret d'entrada a la instal·lació per un període màxim de dos mesos i/o multa des de 301 € a 750 €.


c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb la suspensió del dret d'entrada a la instal·lació per tot el que queda de temporada de piscines d'estiu i/o multa des de 751 a 1500 €.

 

2. En la graduació de les sancions es tindrà en compte:

 

 • L'existència d'intencionalitat, la reiteració així com el grau de participació en els fets de l'infractor i el benefici obtingut per l'il·lícit.
 • La naturalesa dels perjudicis causats, atenent al dany derivat de la infracció.
 • La reincidència, per comissió, en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via  administrativa.
 • La transcendència social dels fets.

 

Article 24. Expulsió de les instal·lacions

D’acord amb el que disposa l’article 29.2 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, l’Ajuntament, com a titular de la piscina, podrà expulsar aquelles persones que incompleixin les normes de règim
intern i les pautes de comportament, un cop advertides prèviament.


El personal autoritzat que podrà fer els advertiments o expulsar del recinte a aquelles
persones que no compleixen les normes de conducta que s’estableixen en aquest reglament
o que alterin l’ordre dins de la instal·lació són el personal directiu, socorrista, de taquilla i de
seguretat, ja sigui privada o Policia Local.


2. No obstant això, les persones afectades per alguna d’aquestes mesures podran, presentar
queixa davant l’Alcalde o regidor/a delegat/ada.


3. En cas que la persona usuària oposi resistència (ja sigui de forma verbal o física) a
l’ordre d’expulsió donada per algun membre del personal autoritzat, s’avisarà a la Policia Local per tal que es personi a les instal·lacions i procedeixi a practicar l’expulsió.

 

4. En cas que de conformitat amb les previsions d’aquest reglament s’expulsi alguna persona usuària de les instal·lacions:


1) La persona expulsada no podrà tornar a accedir a la Piscina el dia de l’expulsió.

2) La persona expulsada no tindrà dret a que se li retorni l’import de l’entrada ni, si és el cas, a la part proporcional de l’abonament.

 

Article 25. Responsabilitats

 

Seran responsables directes de les infraccions d'aquest reglament les persones autores material de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors d'edat o que concorri en ells alguna causa legal d'inimputabilitat.


En aquest cas, en respondran els pares, les mares, tutors o aquelles persones que
posseeixin la custòdia o guarda legal.


La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis causats.


Les entitats que utilitzin la instal·lació seran responsables del qualsevol dany, accident o similar que succeeixi als seus associats o terces dintre dels desenvolupament de la seva activitat.


Així mateix els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació a causa del mal ús, seran responsabilitat de la persona que l'hagi causat i, subsidiàriament, de l'entitat a què pertany si està fent ús de la instal·lació com a integrant d'un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable.

 

Disposició addicional. Modificació dels preceptes del reglament i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.


Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquest, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.

 

S’autoritza a la Junta de Govern Local l’aprovació de les instruccions necessàries per al desenvolupament i aplicació del reglament.

 

Disposició final. Entrada en vigor.

El present reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.


 

 

Darrera actualització: 09.05.2024 | 10:04
Darrera actualització: 09.05.2024 | 10:04