Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal ordinari del 25 de març de 2021

Acords del ple municipal ordinari del 25 de març de 2021

26/03/2021

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori van reunir-se ahir dijous, 25 de març, per celebrar el ple municipal ordinari. La sessió va començar a les 18 h i va ser telemàtica. Podeu recuperar-la al canal de YouTube

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió. 

1. Donar compte del Manifest de suport als treballadors i treballadores de Bosch per l’anunci del tancament de la planta de Lliçà d’Amunt (Exp. 1574/2021). 

2. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

3. Donar compte de la presa de possessió de la regidora Gemma García Galindo (Exp. 1476/2021). 

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL 

4. Acordar, si escau, l’aprovació de la modificació de taxes corresponents a l’ordenança fiscal núm. 23: taxa per llicències i comunicacions prèvies (Exp. 1512/2021). 

Acords 

1. Aprovar provisionalment per a l’ exercici 2021 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal NÚM. 23. TAXA PER LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES EN MATÈRIA D’URBANISME, el text integral de la qual figura a l’expedient.

2. Establir com a data inicial per a la vigència de la modificació el dia 1 de gener de

2021.

3. Els acords definitius en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici de 2021 i següents, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major difusió de la província.

4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense havers-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Vots 

Aprovat per unanimitat. 

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de l’Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera (Exp. 1510/2021). 

Acords 

1. Aprovar inicialment l'Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera.

2. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’ordenança pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un diari d'àmplia difusió i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP.

3. Notificar el present acord i el text de l’ordenança a les empreses que per la seva activitat es puguin veure afectades per la futura norma.

4. Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

Vots 

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

6. Aprovar, si correspon, la pròrroga del Pla Local de Joventut, 2017-2020 fins l’any 2021 (Exp. 3459/2017). 

Acords

1. Aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut, 2017-2020 fins l’any 2021.

2. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la Secretaria General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya mitjançat EACAT i a l’Oficina Jove de la Diputació de Barcelona. 

Vots 

Aprovat per unanimitat. 

7. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Reglament per a la constitució del Consell Municipal de Joves de Parets del Vallès (Exp. 3945/2020). 

Acords 

1. Aprovar inicialment el Reglament per a la constitució del Consell Municipal de Joves de Parets del Vallès.

2. Sotmetre el present acord a informació publica mitjançant anunci, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels mitjans de comunicació escrita, durant un termini de trenta dies, transcorregut els quals sense que s'hagin formulat al·legacions esdevindrà definitiu, i es procedirà a la publicació del Reglament. 

Vots 

A favor: 12 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans). 

En contra: - 

Abstencions: 5 (Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya). 

ÀREA DE SERVEIS GENERALS 

8. Donar compte del Decret número 2021/0628 relatiu a la delegació en la senyora Gemma García Galindo de la funció de regidora de Drets Socials, Participació i Innovació (Exp. 1555/2021). 

9. Donar compte del Decret número 2021/0633, relatiu a l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local de la regidora Gemma García Galindo (Exp. 1564/2021). 

10. Aprovar, si escau, l’establiment del règim de dedicació, retribució i indemnització de la regidora de Drets Socials, Participació i Innovació (Exp.1598/2021). 

Acords 

1. Fixar la retribució de la senyora Gemma García Galindo, regidora de Drets Socials, Participació i Innovació, amb dedicació exclusiva, una retribució de 51.500 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del dia 10 de març de 2021.

Els efectes del règim de dedicació a què s’ha fet esment es retrotraurà al moment en què s’hagi quedat sense efecte la vigència de la seva situació laboral anterior.

2. La retribució establerta en l’apartat anterior restarà congelada fins a finalitzar la legislatura.

3. Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, de conformitat amb la dedicació i la data d’efectes de la retribució econòmica establerta, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

4. Determinar que els membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, hauran de manifestar la seva acceptació de forma expressa.

5. Condicionar l'efectivitat del present acord a l'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021 o les modificacions pressupostàries que siguin necessàries.

6. Notificar aquest acord a la interessada i a la intervenció municipal.

7. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’Edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. 

Vots 

A favor: 11 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 6 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Ciutadans). 

11. Aprovar, si procedeix, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3771/2020). 

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

12. Aprovar, si correspon, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3772/2020). 

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

13. Aprovar, si escau, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3938/2020). 

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

14. Aprovar, si procedeix, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4697/2020). 

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

15. Aprovar, si correspon, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 856/2021). 

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

16. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3243/2020). 

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

17. Aprovar, si procedeix, la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3769/2020). 

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

18. Aprovar, si correspon, la revisió provisional anual del Padró Municipal d’Habitants del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de 2021 (Exp. 500/2021). 

Acords 

1. Aprovar la revisió provisional anual del Padró Municipal d’Habitants del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de 2021, que d’acord amb les actuacions portades a terme resulta una xifra de població de 19.238 habitants. 

Vots 

Aprovat per unanimitat. 

19. Aprovar, si escau, la compatibilitat d’una funcionària per a l’exercici d’una activitat privada per compte propi (Exp. 1136/2021). 

Acords 

1. Autoritzar a la Sra. Victòria Gaza Fernández, la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi consistent en la prestació de serveis com advocada, a l'exercici en l'àmbit privat d'advocacia.

2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si l'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

- Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec, havent d'existir una clara delimitació de les funcions i usuaris, sense que pugui afectar a assumptes en els que s'intervinguin en desenvolupament del lloc públic, ni comprometi la imparcialitat, ni afecti el compliment dels deures, ni l'interès general, ni suposi conflicte d'interessos.

- Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral; ja que el desenvolupament de la segona activitat no suposarà cap adaptació ni modificació de l'horari de prestació de servei a l'Ajuntament de Parets del Vallès.

3. La Sra. Victòria Gaza Fernández està obligada a posar en coneixement d'aquest

Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona

activitat declarada.

4. Informar a la Sr. Victòria Gaza Fernández que es consideren faltes disciplinàries de

caràcter molt greu, entre d'altres:

- "La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

- La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad."

5. Informar a la Sra. Victòria Gaza Fernández que, en seguiment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, és preceptiva la publicació de les resolucions d'autorització de compatibilitat, que s’exposarà en el portal de transparència d’aquest ajuntament.

6. Notificar la resolució a la Sra. Victòria Gaza Fernández. 

Vots 

Aprovat per unanimitat. 

20. Aprovar, si procedeix, l’aprovació de la primera pròrroga del contracte de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de municipi per gestió indirecta en la seva modalitat de concessió a la mercantil URBASER, SA (Exp. 942/2015). 

Acords 

1. Aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de municipi per gestió indirecta en la seva modalitat de concessió a la mercantil URBASER, SA, pel termini comprès de l’1 d’abril de 2021 al 31 de març de 2022, per un import de 1.424.885,59 euros IVA inclòs.

2. Aprovar la proposta de despesa 920210000646 en la seva fase AD per un import total de 453.190.45 euros, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida d’escombraries”, pel termini compres de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021.

3. Aprovar la proposta de despesa 920210000648 en la seva fase AD, per un import de 9.248.78 euros en concepte de la retenció del 2%, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida d’escombraries”, pel termini compres de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021.

4. Aprovar la proposta de despesa 920210000649 en la seva fase AD per un import total de 594.100,46 euros, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viaria”, pel termini compres de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021.

5. Aprovar la proposta de despesa 920210000650 en la seva fase AD, per un import de 12.124,50 euros en concepte de la retenció del 2%, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viaria”, pel termini compres de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021.

6. Aprovar lla proposta de despesa 920219000022 en la seva fase AD per l'exercici futur 2022, per un import total de 151.063,48 euros, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida d’escombraries”, pel termini compres de l’1 de gener al 31 de març de 2022.

7. Aprovar lla proposta de despesa 920219000027 en la seva fase AD per l'exercici futur 2022, per un import total de 3.082.93 euros en concepte de la retenció del 2%, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida d’escombraries”, pel termini compres de l’1 de gener al 31 de març de 2022.

8. Aprovar lla proposta de despesa 920219000024 en la seva fase AD per l'exercici futur 2022, per un import total de 198.033,49 euros, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viaria”, pel termini compres de l’1 de gener al 31 de març de 2022.

9. Aprovar lla proposta de despesa 920219000025 en la seva fase AD per l'exercici futur 2022, per un import total de 4.041.50 euros en concepte de la retenció del 2%, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viaria”, pel termini compres de l’1 de gener al 31 de març de 2022.

10. Prorrogar la modificació del contracte pel subministrament i la instal·lació de 2 tractores i de 3 plataformes mòbils per tal de procedir a la recollida selectiva dels residus urbans en les zona del nucli antic amb un import anual de 181.175,10 euros anuals IVA exclòs, i també l’ampliació del servei de recollida als diumenges i festius en tot el terme municipal, per un import anual de 40.600,56 euro IVA exclòs. Amb un import total de 221.775,66 euros anuals, IVA exclòs.

11. Aprovar la proposta de despesa 920210000758 en la seva fase AD per un import de 179.305,62 euros, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida escombraries”, en concepte de la modificació del contracte pel termini comprès des de l'1 d'abril fins el 31 de desembre de 2021.

12. Aprovar la proposta de despesa 920210000759 en la seva fase AD per un import total de 3.659,30 euros, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida escombraries”, en concepte de la retenció del 2% de la modificació del contracte pel termini comprès des de l'1 d'abril fins el 31 de desembre de 2021.

13. Aprovar la proposta de despesa 920219000029 en la seva fase AD, per a l’exercici futur 2022, per un import de 59.768,54 euros, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida escombraries”, en concepte de la modificació del

contracte pel termini comprès des de l'1 de gener fins el 31 de març de 2022.

14. Aprovar la proposta de despesa 920210000030 en la seva fase AD, per a l’exercici futur 2022, per un import total de 1.219,77 euros, amb càrrec a la partida 2401 1621 22799 “Contracte recollida escombraries”, en concepte de la retenció del 2% de la modificació del contracte pel termini comprès des de l'1 de gener fins el 31 de març de 2022.

15. Prorrogar la modificació del contracte pel subministrament d'una màquina escombradora de segona mà, de la marca RAVO, model 540 ST, amb una amortització de la màquina a 7 anys, amb un import anual de 21.920,99 euros anuals IVA exclòs, desglossat en els conceptes següents: 11.454,23 euros, amortització i interessos i 10.466,76 euros assegurança, impostos, reparacions i manteniment.

16. Aprovar la proposta de despesa 920210000760 en la seva fase AD per un import total de 17.723,12 euros, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viària”, en concepte de la modificació del contracte i el termini de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021.

17. Aprovar la proposta de despesa 920210000761 en la seva fase AD, per un import de 361,70 euros en concepte de la retenció del 2%, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viària”, pel termini de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021.

18. Aprovar lla proposta de despesa 920219000031 en la seva fase AD per l'exercici futur 2022, per un import total de 5.907,71 euros, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viària”, en concepte de la modificació del contracte i el termini de l'1 de gener al 31 de març de 2022.

19. Aprovar la proposta de despesa 920201000032 en la seva fase AD, per l'exercici futur 2022, per un import de 120,57 euros en concepte de la retenció del 2%, amb càrrec a la partida 2401 163 22799 “Neteja viària”, pel termini de l'1 de gener al 31 de març de 2022.

20. Notificar el present acord a l'empresa URBASER, SA. 

Vots 

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

En contra: - 

Abstencions: 1 (Ciutadans). 

21. Aprovar, si correspon, l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de gestió i explotació del servei municipal de l'aigua potable amb la societat CASSA Aigües i Depuració, SL unipersonal (Exp. 1608/2015). 

Acords 

1. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de gestió i explotació del servei municipal de l'aigua potable amb la societat CASSA Aigües i depuració, SL unipersonal, per un període d'un any, comprés d'1 d'abril de 2021 al 31 de març de 2022 de conformitat amb les condicions actuals i les tarifes aprovades i vigents.

2. Traslladar el present acord a la mercantil CASSA Aigües i depuració, SL Unipersonal. 

Vots 

A favor: 11 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Ciutadans). 

En contra: - 

Abstencions: 6 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

22. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al quart trimestre de 2020 (Exp. 1448/2020). 

23. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del pressupost general i les seves Bases d’Execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i l'actualització del Pla estratègic de subvencions de l'exercici 2021 (Exp. 4815/2020). 

Acords 

1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’ Ajuntament de Parets del Vallès, per l’exercici 2020, que tot seguit es detalla a nivell de capítols de la classificació econòmica:

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1. IMPOSTOS DIRECTES: 13.270.500,00 €

Capítol 2. IMPOSTOS INDIRECTES: 700.000,00 €

Capítol 3.TAXES I ALTRES INGRESSOS: 3.806.266,00 €

Capítol 4.TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 7.245.756,76 €

Capítol 5.INGRESSOS PATRIMONIALS: 307.985,12 €

Total oeracions corrents: 25.330.507,88 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6.ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS: 0,00 €

Capítol 7.TRANSFERÈNCIES DE CAPITALS: 1.282.178,37

Capítol 8.ACTIUS FINANCERS: 0,00 €

Capítol 9.PASSIUS FINANCERS: 1.198.100,00 €

Total oeracions de cpital: 2.480.278,37 €

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS: 27.810.786,25 €

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1. DESPESES DE PERSONAL: 12.041.367,54 €

Capítol 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS: 10.405.749,28 €

Capítol 3. DESPESES FINANCERES: 100.500,00 €

Capítol 4. TRANFERÈNCIES CORRENTS: 1.298.060,00 €

Total operacions corrents: 23.845.676,82 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6. INVERSIONS REALS: 3.028.509,43 €

Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 33.600,00 €

Capítol 8. ACTIUS FINANCERS: 0,00 €

Capítol 9. PASSIUS FINANCERS: 903.000,00 €

Total operacions de capital: 3.965.109,43 €

TOTAL PRESSUPOST DESPESES: 27.810.786,25 €

2. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2021, que figuren a l’expedient.

3. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que figura a l’expedient.

4. Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que figura a l’expedient.

5. Sotmetre aquest acord a exposició pública durant 15 dies, a efecte d’examen i reclamacions, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya si s’escau i tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

6. Aprovar l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions per l’exercici 2021 que s’adjunta a l’expedient.

7. Entendre definitivament aprovat el pressupost general, les seves bases d’execució, la plantilla, la relació de llocs de treball i l’actualització del pla estratègic de subvencions, en el cas que no es presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum per capítols del pressupost i la plantilla, així com la relació de llocs de treball, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, entrant en vigor en l’exercici corresponent una vegada publicats.

8. Trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

Vots 

A favor: 10 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets). 

En contra: 2 (1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans). 

Abstencions: 5 (Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya). 

24. DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

24.1. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt (Exp. 1773/2021). 

Acords 

1. El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.

2. Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.

3. Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch Lliçà.

4. Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

5. Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució que permeti salvar els llocs de treball.

6. Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil situació a la qual s'enfronten, i estem sempre a la seva disposició.

7. Demanar al govern la derogació de la reforma laboral del 2010-2012 i els articles 42, 43 i 51 de l’Estatut dels treballadors/es.

8. Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als Ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

9. Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu. 

Vots 

Aprovada per unanimitat. 

24.2. Moció en suport als treballadors i en contra del tancament de Bosch a Lliçà d’Amunt, presentada pels grups municipals Ara Parets-ERC (Exp. 1583/2021). 

Acords 

1. Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt.

2. Instar a la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

3. Exigir al Govern de l’Estat la derogació de la reforma laboral de 2010 i 2012 i dels articles 42, 43 i 51 de l’Estatut dels Treballadors.

4. Instar a la Generalitat de Catalunya a que intensifiqui el seu paper com a intermediari per buscar una solució consensuada que aconsegueixi salvar els llocs de treball.

5. Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil situació a la qual s'enfronten, posant-nos a la seva disposició.

6. Fer arribar aquest acord a als representants sindicals de la planta Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch, a la presidència del Govern d'Espanya, a la presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’ Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu. 

Vots 

Aprovada per unanimitat. 

24.3. Moció en suport i recolzament als cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 1399/2021) (2021-ERJPV-11). 

Acords 

1. Condemnar i rebutjar sense matisos els fets violents produïts en els carrers de Barcelona i en altres indrets de Catalunya durant els darrers dies.

2. Defensar la manifestació pacífica com a via essencial per la defensa dels drets, de les reivindicacions i de les opinions, així com de la llibertat d’expressió, rebutjant les

conductes violentes d’una minoria.

3. Manifestar el suport al conjunt del teixit comercial i empresarial de la ciutat, en un moment especialment dur per la crisi derivada de la pandèmia, i expressar la nostra solidaritat a totes les persones afectades pels actes de vandalisme i violència, que hagin patit danys personals o materials de qualsevol tipus.

4. Expressar el nostre reconeixement als serveis públics i municipals d’emergències, de neteja i manteniment, per la seva feina incansable per retornar la normalitat als carrers de la ciutat; i manifestar el suport democràtic d’aquest Ajuntament als membres de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i el conjunt dels cossos policials de seguretat, pels seus esforços per mantenir la convivència i preservar la pau social.

5. Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb representació parlamentària i als grups municipals amb representació en aquest consistori, que defensin la tasca i el compromís de servei públic del cos de mossos d’esquadra, les policies locals, la nostra guàrdia urbana i la resta de cossos i forces de seguretat.

6. Traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol), a l’USPAC, al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), al Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), i al Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d’Esquadra (SPL-CME). 

Vots 

A favor: 11 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Ciutadans). 

En contra: 6 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya). 

Abstencions: - 

24.4. Moció en favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d'una llei trans estatal, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 1497/2021) (2021-E-RJPV-13). 

Acords 

1. Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans.

2. Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB). 

Vots 

Aprovada per unanimitat. 

25. PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament, Benestar social, Comerç i empresa, Comunicació, Cooperació, Cultura, Educació, Esdeveniments, Esports, General, Gent Gran, Habitatge, Informació coronavirus, Joventut, Medi ambient, Mobilitat, Noves tecnologies, Ocupació, Participació, Ple municipal, Salut, Seguretat, Societat, Successos, Urbanisme, Via pública
Sala de plens