Polígons d'Activitat Econòmica

Parets del Vallès compta actualment amb 304 hectàrees de sòl industrial, situat en la seva majoria al marge esquerre del riu Tenes, que està dividit en 12 polígons d’activitat econòmica (PAE). Els PAE de Llevant, Can Volart, Eixample Industrial, Sector Mollet, Sector Z, Sector Autopista, Sector Iveco, Can Pepet i Nutrexpa ja estan completament operatius i disposen de tots els serveis necessaris. I els PAE de Circuit, Nordest i Can Guitet que s'inclouen dins del Pla Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya, estaran operatius en un futur immediat. Els polígons de Parets acullen 538 empreses, el 76 % de les quals pertanyen al sector de serveis, el 16 % al sector de la indústria i el 8 % al de la construcció.

A la pàgina web poligons.vallesoriental.cat, impulsada pel Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental Avança, trobareu informació sobre les empreses i els municipis, especialment pel que fa a la seva activitat econòmica i al mercat de treball. Les dades poden visualitzar-se en un plànol. Un dels punts destacats de la pàgina són els informes trimestrals de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental (OPAE), així com el recull d’ajuts i subvencions vigents en matèria econòmica, de contractació, formació o ocupació.

Els usos admesos depenent del PAE segons l’article 87 del Pla General d’Ordenació Municipal són:

 • Comerç al detall.
 • Comerç a l’engròs.
 • Oficines i serveis.
 • Hoteler.
 • Residencial especial.
 • Residencial mòbil.
 • Restauració.
 • Recreatiu.
 • Indústria artesanal.
 • Indústria urbana.
 • Indústria agrupada.
 • Indústria separada.
 • Magatzem.
 • Tallers de reparació de vehicles.
 • Aparcament.
 • Estacions de servei.
 • Sanitari assistencial.
 • Esportiu.

L’article 88 els defineix de la següent manera:

 • Comerç al detall. Comprèn els establiments oberts al públic, destinats al comerç al detall, de caràcter individual o col·lectiu i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic. No inclou el comerç a l’engròs, la restauració i les activitats lúdiques.
 • Comerç a l’engròs. Comprèn aquells establiments comercials de venda a l'engròs i destinats al comerç minorista de caràcter individual o col·lectiu.
 • Oficines i serveis. Comprèn aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, financers, jurídics, d'assegurances, consultoria d'empreses, empresarials, o similars, de caràcter privat, efectuades en oficines obertes al públic o en despatxos particulars.
 • Hoteler. Comprèn els serveis relacionats amb l'allotjament temporal per a transeünts, viatgers, en hotels, motels, fondes, pensions, apart-hotels, i en general tots aquells establiments del sector de l'hostaleria i els seus serveis.
 • Residencial especial. Comprèn aquells elements constituïts per una pluralitat de persones per a llur utilització col·lectiva, sense trobar-se adscrits a l'ús hoteler ni tampoc al sanitari assistencial, tals com residències per a la tercera edat, asils, llars d’avis, residències religioses, internats escolars, residències militars, col·legis majors, albergs de joventut, o altres d'anàlegs.
 • Residencial mòbil. Comprèn aquelles activitats d'allotjament temporal que no requereixen d’infraestructura edificatòria principal permanent, tals com càmpings, caravànings o similars.
 • Restauració. Inclou els locals i establiments del sector de la restauració, tals com cases de menjars, restaurants, bars, cafès, cafeteries, gelateries, orxateries, granges i similars. En el supòsit que aquests locals disposin d'equips musicals o estiguin considerats com a bars musicals, pubs, whiskeries o similars estaran adscrits a l'ús recreatiu.
 • Recreatiu. Serveis relacionats amb manifestacions comunitàries de lleure i d'espectacles, no compreses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment. Comprèn locals tals com discoteques, night clubs, boites, bars musicals, pubs, whiskeries, sales de festes, bingos, cafès teatre, salons recreatius, dancing clubs, funny parks, sales recreatives, sales de bitlles, biliars, o anàlegs.
 • Indústria artesanal. Comprèn aquelles activitats compatibles amb l'habitatge, de caràcter individual o familiar, que no produeixen efectes molestos a l'entorn i que poden considerar-se a tots els efectes com a innòcues d'acord amb el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, tals com, a títol enunciatiu, petits tallers de terrissa o ceràmica, petits tallers de muntatge de peces amb maquinària portàtil, o anàlegs.
 • Indústria urbana. Comprèn aquelles indústries compatibles amb l'habitatge i que no produeixen efectes molestos greus en llur entorn. Inclou les indústries que es caracteritzen per oferir llurs productes industrials directament a les comunitats de residents. Es caracteritzen per tenir una potència mecànica inferior a 30 Kw en conjunt i qualsevol de les màquines per separat no ha de tenir una potència mecànica superior als 7 Kw. La superfície industrial serà en tot cas inferior als 300 m2 . Complirà amb els graus d'incidència sobre l'entorn que assenyalin a l'efecte les ordenances municipals reguladores dels usos i activitats.
 • Indústria agrupada. Comprèn totes aquelles indústries no compatibles amb l'habitatge i que poden produir efectes molestos sobre l'entorn. Comprèn la mitjana i gran indústria en general, llevat d'aquelles que per llurs característiques no poden ésser admeses en proximitat a d'altres indústries. En aquest grup s'inclouen els tallers de reparació de vehicles en el ram de planxisteria i pintura, així com, entre d'altres, els tallers que com a activitat predominant utilitzin processos de pintat.
 • Indústria separada. Comprèn aquelles indústries que per llurs característiques s'hagin d'instal·lar en zones industrials sense contigüitat amb altres activitats alienes a elles.
 • Magatzem. S'entén per magatzem aquell local on s'hi desen productes i on no s'hi efectua cap manipulació, tria, agrupament o subdivisió. Quan l'activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, es considerarà tot el conjunt com a indústria. Similarment, quan l'activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o es realitzi en el mateix local, es considerarà tot el conjunt com a comerç.
 • Tallers de reparació de vehicles. Comprèn aquells usos destinats al manteniment de vehicles en el ram mecànic i elèctric com a activitat mixta d'indústria i servei, que són compatibles amb l'ús residencial. Ni s'hi inclouen els tallers del ram de planxa i pintura que tindran la consideració d'indústria agrupada.
 • Aparcament. Ús destinat a l'estacionament o pupil·latge de vehicles en un edifici o instal·lació.
 • Estació de servei. Instal·lació destinada a la venda al públic de benzines, gasoils i lubricants.
 • Sanitari i assistencial. Serveis destinats al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris, consultoris i anàlegs. També inclou altres establiments que prestin una funció social a la comunitat com poden ésser casals d'avis, menjadors, centres d'orientació i diagnòstic, unitats de tractament d'estimulació precoç, centres ocupacionals o d'atenció especialitzada a persones disminuïdes, centres de dia per a avis, centres d'acolliment de persones o col·lectius en situació d'emergència social, o similars.
 • Esportiu. Comprèn els serveis destinats a la pràctica, l'aprenentatge i el desenvolupament d'activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden ésser camps de futbol, poliesportius, gimnasos, escoles de dansa, escoles d'arts marcials, pistes per a la pràctica d'esports de qualsevol tipus, piscines i similars.
Darrera actualització: 30.05.2023 | 12:02
Darrera actualització: 30.05.2023 | 12:02